KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesi ile Aydınlatma Metninde belirtilen haklarınızın kullanılması için; Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. (“Şirket”)’ye yapılacak olan başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Buna ek olarak, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. maddesi gereği, İlgili Kişi aytemizakaryakit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da kendisi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurusunu iletebilecektir.

Lütfen yazılı başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla Şirketimize ulaştırınız:

Posta, Noter aracılığı ile yazılı olarak yapılacak başvurular; Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” açıklaması yazılarak Veri Sorumlusu olan Aytemizkaryakıt Dağıtım A.Ş. nin “Söğütlüçeşme Caddesi, No: 83, Kadıköy/İstanbul” adresine yapılabilecektir. Başvurunun elektronik posta ile yapılması halinde kon kısmına aynı açıklamanın yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra başvuruların hangi yöntemler ile alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Başvurunuz KVKK uyarınca; Şirketimize tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN DÜZENLENİP DOLDURULACAK FORM

FORM’da sadece başvuranla ilgili bölümler doldurulacaktır.

BAŞVURU FORMUNU İNDİR